Lämna era synpunkter på den framtida sjötrafiken!

Hej

På Ingmarsö är vi en grupp med främst fritidsboende som inte är riktigt nöjda med d sk Sjötrafikutredningen vars förslag om båttrafiken är ute på remiss. Därför kontaktar vi nu personer på några angränsande öar för att väcka opinion i frågan. Era namn och adresser har tagits fram genom sökningar på internet. Sprid gärna detta mail och försök samla en grupp på er ö, som kan lämna synpunkter på rapporten.

Vi hoppas att ni på Örsö vill ansluta er till vår skrivelse som vi kommer sända in som remissvar. Hela skrivelsen 3 sidor finns som bilaga till detta mail. Kontakta då Anna Koffman senast kl 21, 24 september. anna_koffman@hotmail.com  Ni kan ringa mig Björn Furuhagen för frågor 070 7871799

Med vänlig hälsning

Björn Furuhagen, deltidsboende Ingmarsö

 

Kort om sjötrafikutredningen och vår skrivelse

Sjötrafikutredningen har gjorts av Region Stockholm och den har tagit fram två alternativ för framtidens skärgårdstrafik med Waxholmsbåtar och kollektivtrafik. En brist som vi ser att utredningen inte har gjort någon enkät om resvanor eller önskemål om trafiken med fritidsboende utan endast med de som bor fast året runt i skärgården.

1. Trafiken fortsätter ungefär som idag med tonvikt på direkttrafik till Stockholm med få avgångar och stora båtar men även trafik till replipunkterna men en relativt gles turtäthet.

Alt 2 innebär att ”Den så kallade direkttrafiken från Stockholm till mellan- och ytterskärgården minskas i syfte att kunna stärka upp sjötrafiken längre ut i skärgården. Resor till Skärgården kommer att behöva utföras i större utsträckning med att nyttja landkollektivtrafiken till bytespunkter längre ut i kollektivtrafiksystemet”. (Det innebär att fler resor ska ske med buss till Åsätra och Boda/Lillsved där byte till båt sker)

Österåkers kommun har redan lämnat remissvar och i sammanfattningen står att ”Österåkers kommun bedömer att slutsatser och antaganden i Region Stockholms Sjötrafikutredning del 1 överensstämmer i stort med kommunens bild över önskvärd utveckling av sjötrafiken.” (D v s kommunen förespråkar alternativ 2)

Vi är flera fritidsboende och deltidsboende på Ingmarsö som vill få fram ett annat budskap än detta till Trafikförvaltningen. Ja till alternativ 2 men förändrat på ett antal viktiga kärnfrågor. Se bilagan med vår skrivelse. Vi har pratat med Sofie Enander chef för Strategisk utveckling och remissansvarig på Trafikförvaltningen Region Stockholm och beskrivit att vi ser att Österåker inte fångar upp vårt perspektiv och ställt frågan om vi som fristående grupp kan lämna in ett remissvar. Det går bra.

Vill ni inte ansluta er till vår skrivelse går det att lämna ett eget remissvar. Alla som vill kan lämna ett remissvar, d v s lämna in sina synpunkter, senast 25 september: enskilda personer, fristående grupper, eller föreningar. Remissen lämnas till Trafikförvaltningen senast den 25 sept, mailadress registrator.tf@sll.se, märk mailet med TN 2019-0440

Hela rapporten (95 sidor)

http://www.bfsf.se/files/Remissutgva_Sjtrafikutredning_del_1.pdf

Österåkers kommuns remissvar sammanfattning/förslag

https://www.osteraker.se/download/18.71255ac317261decee212460/1592997112223/6.%20Tjut%20-%20Svar%20p%C3%A5%20remiss%20TN%202020-0440%20-%20Sj%C3%B6trafikutredning%20del%201.pdf

Österåkers kommuns remissvar hela texten (bilaga1) 2 s

https://www.osteraker.se/download/18.71255ac317261decee21245a/1592997112096/6.%20Bilaga%201.%20Sj%C3%B6trafikremiss.pdfVad det gäller parkeringar och båtplatser vid Staveström vänd er till Staveströms tomtägareförening länkhttps://stavestrom.se/